woensdag 17 september 2014

Werk mee aan toekomst voor jongeren op Bonaire

Krusada-Exodus Bonaire:
Werk mee aan toekomst voor jongeren op Bonaire

Ernstige problematiek
Bonaire is een stukje Nederland ver overzee. Het is een paradijselijk eiland met altijd zon.
Voor veel jongeren is het leven echter verre van zonnig. Ze verkeren van jongsaf aan in achterstand en zonder hulp van anderen zal het met hun leven nooit wat worden. Velen zitten in criminaliteit en gaan gevangenis in, gevangenis uit. Ook als ze hun leven willen veranderen is er geen perspectief voor hen.
Bonaire is een schitterend eiland, maar met een lange geschiedenis van maatschappelijke achterstand. Je kunt er enorme rijkdom tegenkomen, meestal van mensen van buiten het eiland afkomstig, maar ook grote armoede en weinig perspectief. Het slavernijverleden op Bonaire is nog steeds niet overwonnen.
De kansen die de lokale bevolking krijgt van het door veelal ‘blanken’ bestuurde eiland, zijn klein.

Dat doet een dringend appèl op ons in Nederland. Daarom willen wij werken aan kansen voor jongeren in dat bijzondere stukje Nederland.

20 jaar is hij en opgegroeid in een verknipt gezin. Zijn vader heeft hij sinds kort voor het eerst ontmoet. Zijn moeder heeft kinderen van verschillende mannen. De opvoeding bestond uit het aanzetten tot geweld en het ontvangen van geweld. Voor de vierde keer is hij voor een vergrijp in de gevangenis gekomen. Zonder nazorg en het leren zien van perspectief, is er voor hem geen zicht op een verandering. De mogelijkheid bij Exodus/Krusada biedt die hoop!

Concreet gaat het om een huis met de Exodusaanpak. Dat wordt momenteel gebouwd samen met de organisatie Krusada die al werkt op Bonaire. Stichting Krusada is een instelling op Bonaire die zich expliciet richt op de problematiek van Bonaire. Zij biedt belangrijke hulp aan (ex-)verslaafden en (ex-)gedetineerden.  Doel van dat huis is jongeren begeleiden op een nieuwe levensweg zonder criminaliteit, en ze helpen een eigen bestaan op te bouwen.  Simpeler kan het niet worden gezegd, maar het is een grote gezamenlijke opgave vanwege de achterstanden en de perspectiefloosheid.

Bij het afscheid van ds. Jan Eerbeek als hoofdpredikant en als voorzitter van Exodus Nederland is er een bedrag beschikbaar gekomen van ca. 11.000 euro als start voor dat nieuwe Exodushuis. Inmiddels is er in Nederland een stuurgroep gevormd die samen met Krusada werkt aan het Krusada-Exodushuis.
Krusada heeft met support van de stuurgroep van de overheid in Nederland een bedrag beschikbaar gekregen en bouwt nu vier kleine huisjes voor de begeleiding van in totaal 12 ex-gedetineerden.
Het eerste van de vier huisjes staat er!


Wat is nodig?
In de eerste fase (twee jaar) van de opstart van het huis is een totaal bedrag van € 70.000 nodig voor de exploitatiekosten. Zie de begroting hieronder. Dit bedrag zal na 2 jaar uitgegroeid moeten zijn tot € 160.000 De inzet is dat het huis in 2017 voor twee derde wordt gefinancierd door gelden van de Nederlandse overheid en voor een derde uit giften en sponsors.
Begroting
500 donateurs à 10 euro                  5000
Verkoop 6000 engelen                    5000
SKANfonds                                     20.000
Oranjefonds                                     20.000
Eerbeek afscheid                             10.000
20 RK en Prot kerken à 500            10.000
                                                          ------- +
                                                         70.000
In de begroting zijn diverse acties opgenomen om de gelden bij elkaar te sprokkelen. Deze acties staan hieronder nader omschreven.

Donateurs
We hopen 500 donateurs te werven voor gemiddeld 10 euro per donateur.

Engelen voor Bonaire
Engelen zijn boodschappers van God dat er in de wereld voor ieder mens toekomst is. Engelen symboliseren beschutting en bescherming.
Voor Exodus Bonaire is een engelenactie gestart. Kleine tinnen engeltjes worden verkocht voor 1 euro per stuk. Je kan ze gemakkelijk bij je dragen. Ze zijn heel mooi en handgemaakt door tingieter Koos uit Schoonloo. Hij maakt ze voor een gering bedrag, zodat de opbrengst grotendeels voor Bonaire is bestemd. Ze zijn in korte tijd bij veel mensen populair geworden.

Fondsen / Stichtingen
In de begroting is een bedrag van 40.000 euro opgenomen, te werven bij fondsen en stichtingen.
Met de Nederlandse overheid wordt contact gelegd om te bezien of het project ook in de exploitatie financieel gesteund kan worden.

Kerken voor Bonaire
Op Bonaire zijn de meeste bewoners gelovig. Ze behoren tot de rooms-katholieke, protestantse of evangelische kerk. Wij hopen kerken in Nederland aan te spreken om een diaconale gift voor Bonaire beschikbaar te stellen, indien mogelijk voor een periode van 2 jaar. Er liggen hier goede mogelijkheden voor verbindingen met zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)-projecten in de gemeente. Mooi zou zijn als er niet allen op financiën wordt ingezet, maar ook op betrokkenheid. Zo is het mogelijk met onze medewerking thema-avonden, jongerenavonden, ZWO-bijeenkomsten, kerkdiensten, etc. te houden over dit project. Aan zo’n avond zouden ook weer acties gekoppeld kunnen worden.

Ondersteuning: Bouwt u mee aan toekomst voor jongeren op Bonaire?
Hoe kunt u jongeren op Bonaire steunen? U kunt ons helpen
·         door mee te doen aan de bouwsteenactie: u kunt jaarlijks of eenmalig een of meer symbolische ‘bouwstenen’ kopen door 10 euro per bouwsteen over te maken op onderstaand rekeningnummer. U bouwt zo mee aan de levensopbouw van mensen die weinig hebben meegekregen in hun leven.
·         door een thema-dienst of gespreksavond te organiseren, gekoppeld aan een bijdrage voor het huis. Uiteraard zijn bij het project betrokken pastores en vrijwilligers in Nederland graag bereid ter plaatse aan zo’n bijeenkomst mee te werken.
·         door de verkoop van tinnen engeltjes in uw kerk of organisatie.
U kunt zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief om op  de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Graag uw e-mailadres doorgeven aan j.eerbeek@planet.nl

Wij hopen dat er door uw medewerking een groot draagvlak voor deze beweging van bouwen aan toekomst kan ontstaan.

Jan Eerbeek, oprichter en oud-voorzitter van Exodus Nederland
Eric de Jong, directeur KrusadaStuurgroep Krusada-Exodus Bonaire

J.D.W. Eerbeek (voorzitter)
                oud-hoofdpredikant ministerie van Veiligheid en Justitie
oud-voorzitter Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
voorzitter Raad van Toezicht van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
C. de Visser
                oud-directeur NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
oud vicevoorzitter Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
vicevoorzitter Raad van Toezicht Diaconessenhuis, Leiden
P. van der Sande
                oud-Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen
                voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Caribisch Nederland
                President van de International Corrections and Prisons Association
W. Timmer
                adjunct-hoofdaalmoezenier ministerie van Veiligheid en Justitie
                bestuurslid Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland
R. van Leeuwen
                directeur Exodus Stoel Drenthe en directeur Exodus Zwolle
Mgr. dr. E. J. de Jong
Bisschop referent voor het categoriaal pastoraat; zorg en justitie
Hulpbisschop van Roermond
H. Verkade (secretaris)

Bestuur Krusada
Voorzitter: De heer H. Domacasse - ex-gezaghebber van Bonaire
Mevrouw L. Lont - huisarts op Bonaire
De heer P. Veltromp - controller bij stichting De Hoop - Dordrecht NL
Mevrouw G.I. Thielman-Frans - manager bij SGB (scholengemeenschap Bonaire)
Mevrouw R. Pikeur - onderwijzeres

Directie Krusada
De heer E. de Jong - Algemeen directeur 


Rekeningnummer
Giften kunnen worden overgemaakt op NL68 INGB 0004 3244 14 tnv. Exodus Nederland te Leiden, onder vermelding van Exodus Bonaire.

Nadere informatie
Graag zijn wij bereid nadere informatie te geven:
Jan Eerbeek:
j.eerbeek@planet.nl
Eric de Jong: E.deJong@krusada.nl1 opmerking: